top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Ved Smertespesialistene Colosseum er ditt personvern av ytterste viktighet. Vi forstår betydningen av å behandle dine personopplysninger på en ansvarlig og trygg måte. Denne personvernerklæringen gir deg en detaljert forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og deler dine personopplysninger.

1. Behandling av personopplysninger ved Smertespesialistene Colosseum.

 

Ved Smertespesialistene Colosseum forstår vi viktigheten av å behandle dine personopplysninger med største forsiktighet og respekt. Dette er grunnlaget for tilliten mellom oss og deg som pasient eller bruker av våre tjenester. Når du velger oss for din behandling, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger til å gi deg best mulig helsehjelp. Her utdyper vi hvordan og hvorfor vi behandler disse opplysningene.

 

1.1 Hvilke personopplysninger samles inn?

 

For å kunne tilby deg tilpasset og effektiv behandling, er det nødvendig for oss å samle inn visse typer personopplysninger:

 • Identifikasjonsdata: Dette inkluderer ditt navn, fødselsnummer, og eventuelt andre identifikatorer som sikrer at vi korrekt kan identifisere deg som vår pasient.

 • Kontaktinformasjon: Vi samler inn din adresse, telefonnummer, og e-postadresse for å kunne kommunisere med deg angående din behandling, timeavtaler og annen relevant informasjon.

 • Helseopplysninger: Det mest sensitive, men også det viktigste, er informasjonen om din helse. Dette omfatter medisinsk historie, opplysninger om tidligere og pågående behandlinger, diagnoser, resultat av medisinske undersøkelser, og annen helseinformasjon som er nødvendig for å kunne gi deg adekvat helsehjelp.

 

1.2 Hvordan samles opplysningene inn?

 

Personopplysningene samles inn gjennom forskjellige kanaler:

 • Direkte fra deg: Når du tar kontakt med oss, fyller ut skjemaer på vår nettside, eller gir informasjon under konsultasjoner, samler vi inn de opplysningene du gir oss.

 • Fra andre helseinstitusjoner: Med ditt samtykke, kan vi innhente nødvendige helseopplysninger fra tidligere behandlere, som din fastlege eller andre spesialister, for å sikre en helhetlig tilnærming til din behandling.

 • Gjennom teknologiske løsninger: Ved bruk av våre digitale plattformer, som vår nettside eller pasientportal, kan vi samle inn data om din bruk av tjenestene for å forbedre din brukeropplevelse og vår tjenestekvalitet.

 

1.3 Formålet med behandlingen

 

Behandlingen av dine personopplysninger er grunnlaget for at vi kan:

 • Utarbeide en behandlingsplan som er skreddersydd til dine behov.

 • Administrere din kontakt med klinikken, inkludert planlegging og påminnelse om timeavtaler.

 • Sikre kontinuitet i behandlingen ved å ha tilgang til din medisinske historikk.

 • Forbedre våre tjenester gjennom analyse av brukeradferd og tilbakemeldinger.

 

1.4 Juridisk grunnlag

Behandlingen av personopplysninger ved Smertespesialistene Colosseum skjer i full overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning, inkludert General Data Protection Regulation (GDPR). Ditt samtykke, nødvendigheten av å utføre helsehjelp, og våre juridiske forpliktelser er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Vår forpliktelse er å sikre at dine personopplysninger behandles trygt og konfidensielt, og kun for de formål de er ment for. Ved Smertespesialistene Colosseum er ditt personvern og din tillit vår høyeste prioritet.

2. Kilde til personopplysningene

 

For å sikre at pasientene ved Smertespesialistene Colosseum mottar den beste mulige behandlingen, er det avgjørende at vi samler inn og behandler nødvendige personopplysninger. Her utdyper vi hvordan disse opplysningene samles inn og hvilke kilder vi benytter for å sikre en helhetlig og sikker behandlingsprosess.

 

2.1 Direkte fra pasienten

 

Den primære kilden til personopplysningene vi behandler, er direkte fra deg som pasient. Dette skjer når du:

 • Registrerer deg som ny pasient ved klinikken.

 • Gir opplysninger i forbindelse med konsultasjoner, enten det er fysisk oppmøte, gjennom telefonkonsultasjoner eller digital kommunikasjon.

 • Fyller ut helse- og samtykkeskjemaer på vår nettside eller ved fysisk oppmøte.

 • Deltar i pasientundersøkelser eller gir tilbakemeldinger som kan hjelpe oss med å forbedre våre tjenester.

2.2 Fra annet helsepersonell

 

For å tilby en helhetlig behandling, kan det være nødvendig å innhente informasjon fra andre helseinstitusjoner eller helsepersonell som tidligere har vært involvert i din behandling. Dette inkluderer:

 • Henvisninger fra din fastlege som inneholder relevant helseinformasjon for videre undersøkelser eller behandlinger.

 • Medisinske rapporter, prøveresultater og diagnoser fra andre spesialister eller sykehus du tidligere har mottatt behandling hos.

 • Informasjon fra offentlige helseregistre eller pasientjournaler, hvor lovlig og med nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.

 

2.3 Gjennom teknologiske løsninger

 

Ved bruk av digitale tjenester og plattformer tilbyr vi en mer tilgjengelig og effektiv behandlingsprosess. Dette innebærer at vi også samler inn personopplysninger gjennom:

 • Vår nettside, hvor du kan legge inn forespørsler, bestille timer eller fylle ut elektroniske helseopplysningsskjemaer.

 • Digitale helseplattformer og pasientportaler som brukes for kommunikasjon mellom pasienter og behandlere, samt for tilgang til egen pasientjournal og testresultater.

 • Anonymiserte brukerdata fra nettsiden vår for å forbedre brukervennligheten og tjenestetilbudet.

 

2.4 Informert samtykke

 

Det er viktig å påpeke at innsamling av personopplysninger fra pasienter ved Smertespesialistene Colosseum, spesielt når det gjelder sensitive helseopplysninger, alltid skjer med ditt informerte samtykke. Dette samtykket sikrer at du som pasient er fullt informert om hvilke opplysninger som samles inn, hvordan de vil bli brukt, og hvem de eventuelt deles med.

 

2.5 Sikkerhetsforanstaltninger

 

Uansett kilde til personopplysningene, sikrer Smertespesialistene Colosseum at all innsamling, lagring og behandling av data skjer i tråd med gjeldende lover og regler for personvern. Vi implementerer strenge tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse.

 

Ved å forstå og respektere kildene til personopplysningene, sikrer Smertespesialistene Colosseum en trygg og ansvarlig håndtering av dine data, som er grunnlaget for en tillitsfull relasjon mellom klinikk og pasient.

 

3. Formål med behandlingen

 

Ved Smertespesialistene Colosseum er behandlingen av personopplysninger en nødvendighet for å kunne tilby våre pasienter den beste mulige medisinske behandlingen og oppfølgingen. Dette fundamentet understøtter vår forpliktelse til å opprettholde høyeste standarder av helsehjelp, samtidig som vi respekterer og beskytter våre pasienters personvern. Her utdyper vi de ulike formålene med vår behandling av personopplysninger.

 

3.1 Yte skreddersydd medisinsk behandling

 

Det primære formålet med behandlingen av personopplysninger er å sikre at hver pasient mottar den behandlingen som er best tilpasset deres individuelle helsebehov. Dette inkluderer:

 • Diagnostisering av helseproblemer basert på innsamlede helseopplysninger.

 • Utvikling av en behandlingsplan som er spesifikt rettet mot pasientens medisinske tilstand.

 • Oppfølging og justering av behandling basert på pasientens respons og eventuelle nye helseopplysninger.

 

3.2 Administrere kundeforholdet

 

En annen viktig del av behandlingen av personopplysninger er å administrere forholdet mellom pasient og klinikk. Dette innebærer:

 • Kommunikasjon med pasienten angående timeavtaler, behandlingsplaner og annen relevant informasjon.

 • Oppfølging av forespørsler, klager eller tilbakemeldinger fra pasienter.

 • Håndtering av betalingsinformasjon og forsikringsdetaljer for å sikre en smidig administrativ prosess.

 

3.3 Forbedre og utvikle våre tjenester

 

For å kontinuerlig forbedre og utvikle våre tjenester, er det nødvendig å analysere informasjonen vi samler inn. Dette gjør vi for å:

 • Forstå hvordan våre tjenester brukes, slik at vi kan gjøre dem mer brukervennlige og tilgjengelige.

 • Identifisere behov for nye tjenester eller forbedringer av eksisterende tilbud.

 • Sikre kvaliteten på våre tjenester gjennom evaluering og kvalitetskontroll.

 

3.4 Oppfylle juridiske forpliktelser

 

Behandlingen av personopplysninger hjelper oss også med å oppfylle våre juridiske forpliktelser under gjeldende helselovgivning, inkludert:

 • Føring av nøyaktige og oppdaterte pasientjournaler.

 • Rapportering til offentlige helsemyndigheter som lovpålagt.

 • Håndtering av pasientdata i henhold til personvernlovgivningen.

 

3.5 Informert samtykke og kommunikasjon

 

Et viktig aspekt ved behandlingen av personopplysninger er å sikre at pasienten har gitt sitt informerte samtykke. Dette innebærer at pasienter:

 • Er fullt informert om hvordan deres personopplysninger vil bli brukt.

 • Har muligheten til å trekke sitt samtykke tilbake når som helst.

 • Mottar tilstrekkelig kommunikasjon om deres rettigheter og vår praksis for personvern.

 

Sikkerhetsforanstaltninger og pasientrettigheter

 

For å støtte disse formålene, implementerer Smertespesialistene Colosseum strenge sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang eller lekkasje. Videre respekterer vi pasientrettigheter til innsyn, retting og sletting av deres personopplysninger, i tråd med gjeldende lovgivning.

 

Gjennom disse formålene sikrer Smertespesialistene Colosseum en ansvarlig, sikker og effektiv behandling av personopplysninger, som ligger til grunn for vår forpliktelse til å tilby førsteklasses medisinsk omsorg og tjenester.

4. Deling av personopplysninger

 

Ved Oslo Smerteklinikk er vi dedikerte til å ivareta våre pasienters personvern og sikkerhet i behandlingen av deres personopplysninger. Når det er nødvendig å dele personopplysninger, gjøres dette med utgangspunkt i å fremme helsehjelpen vi tilbyr, samtidig som vi sikrer overholdelse av gjeldende personvernregelverk. Her utdyper vi i detalj hvordan og med hvem vi deler personopplysninger, og under hvilke omstendigheter dette skjer.

 

4.1 Helseforetak eller annet helsepersonell

 • Samarbeid om pasientbehandling: For å sikre en koordinert og helhetlig behandling, kan det være nødvendig å dele visse helseopplysninger med andre helseforetak eller helsepersonell som er involvert i pasientens behandlingsforløp. Dette kan omfatte fastleger, spesialister, eller sykehus.

 • Henvisninger: Ved henvisning til spesialistbehandling eller videre diagnostiske undersøkelser, deles relevante helseopplysninger for å gi den mottakende part den informasjonen som trengs for å tilby riktig behandling.

 

4.2 Databehandlere

 • Underleverandører: Smertespesialistene Colosseum benytter seg av tjenesteleverandører og teknologiløsninger for å støtte drift og tjenester. Dette kan inkludere IT-systemer for pasientadministrasjon, elektronisk pasientjournal, og kommunikasjonsplattformer. Alle slike underleverandører fungerer som databehandlere på våre vegne, og er bundet av databehandleravtaler som sikrer konfidensialitet og sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.

 • Teknologileverandører: For å forbedre våre digitale løsninger og sikre effektiv drift, kan teknisk relaterte personopplysninger deles med leverandører av disse teknologiene. Slik deling skjer alltid under strenge avtalemessige forpliktelser om datasikkerhet og personvern.

 

4.3 Offentlige myndigheter

 • Lovpålagt rapportering: I noen tilfeller kan vi være forpliktet til å dele personopplysninger med offentlige myndigheter, inkludert helsemyndigheter, skattemyndigheter eller andre statlige organer, basert på lovkrav eller forskrift. Dette kan inkludere rapportering av smittsomme sykdommer eller annen kritisk helseinformasjon som er regulert av helselovgivningen.

 

4.4 Forskning og statistikk

 • Bidrag til medisinsk forskning: Med pasientens uttrykkelige samtykke kan anonymiserte eller aggregerte data benyttes i medisinsk forskning som bidrar til vitenskapelig kunnskap og forbedring av behandlingsmetoder.

 • Statistisk analyse: Anonymiserte data kan anvendes for statistiske analyser som bidrar til intern kvalitetsutvikling og effektivitetsforbedring av klinikkens tjenester.

 

Sikkerhetsforanstaltninger og konfidensialitet

 

Når personopplysninger deles, sikrer Smertespesialistene Colosseum at alle mottakere av slik informasjon forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet og har implementert adekvate tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Videre sikres det at deling av personopplysninger skjer i tråd med pasientens samtykke og de rettighetene de har etter personvernlovgivningen.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer Smertespesialistene Colosseum at deling av personopplysninger skjer på en ansvarlig, sikker og lovlig måte, alltid med pasientens helse og personvern som øverste prioritet.

5. Dine rettigheter

 

Ved Smertespesialistene Colosseum er vi forpliktet til å respektere og beskytte dine personopplysninger. Det er viktig for oss at du som pasient er informert om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er fastsatt i personvernlovgivningen, inkludert Generell databeskyttelsesforordning (GDPR), og gir deg kontroll over dine egne data. Her utdyper vi dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

 

5.1 Rett til innsyn

 • Hva det innebærer: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Smertespesialistene Colosseum behandler om deg, inkludert hvorfor vi behandler dem, hvor lenge de vil bli lagret, og hvem som eventuelt mottar dem.

 • Hvordan utøve denne retten: Du kan be om en kopi av alle personopplysninger vi behandler om deg ved å kontakte oss direkte.

 

5.2 Rett til rettelse

 • Hva det innebærer: Dersom du oppdager at personopplysningene vi har om deg er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å få disse rettet eller supplert.

 • Hvordan utøve denne retten: Kontakt oss med detaljer om hvilke opplysninger som er feil og hva de korrekte opplysningene er.

 

5.3 Rett til sletting («Retten til å bli glemt»)

 • Hva det innebærer: I visse situasjoner kan du be om at personopplysningene dine slettes, for eksempel hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

 • Hvordan utøve denne retten: Send en forespørsel om sletting til oss. Det er viktig å merke seg at denne retten ikke er absolutt og kan avveies mot lovpålagte krav om lagring av helseopplysninger.

 

5.4 Rett til begrensning av behandling

 • Hva det innebærer: Du kan i visse tilfeller kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette kan være aktuelt mens en vurdering av en innsigelse eller rettelse pågår.

 • Hvordan utøve denne retten: Kontakt oss for å diskutere og eventuelt be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

 

5.5 Rett til dataportabilitet

 • Hva det innebærer: For personopplysninger du aktivt har gitt til oss, har du rett til å få utlevert disse i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og videre rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

 • Hvordan utøve denne retten: Send oss en forespørsel hvis du ønsker å benytte deg av din rett til dataportabilitet.

 

5.6 Rett til å motsette deg behandling

 • Hva det innebærer: Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger basert på visse grunnlag, inkludert direkte markedsføring.

 • Hvordan utøve denne retten: Gi oss beskjed om din motstand mot bestemte typer behandling.

 

5.7 Rett til å trekke tilbake samtykke

 • Hva det innebærer: Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke dette samtykket tilbake.

 • Hvordan utøve denne retten: Kontakt oss for å informere om at du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

 

Hvordan utøve dine rettigheter

 

Smertespesialistene Colosseum har implementert prosedyrer for å sikre at du enkelt kan utøve dine rettigheter. Du kan kontakte oss via e-post, telefon eller brev. Vi vil svare på forespørselen din så raskt som mulig, og senest innen én måned.

 

Ved å ivareta dine rettigheter sikrer vi en åpen, rettferdig og transparent behandling av dine personopplysninger, noe som er essensielt for tilliten mellom oss og deg som pasien

6. Lagring og sikkerhet

 

Ved Smertespesialistene Colosseum er sikkerheten og beskyttelsen av dine personopplysninger vår høyeste prioritet. Vi forstår viktigheten av å håndtere dine data på en ansvarlig måte, og vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring, videreformidling eller ødeleggelse. Dette avsnittet gir en detaljert gjennomgang av våre prinsipper og praksiser for lagring og sikkerhet av personopplysninger.

 

6.1 Prinsipper for lagring av personopplysninger

 • Lagringsperiode: Personopplysningene dine lagres kun så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for. Dette inkluderer perioden nødvendig for å tilby deg de medisinske tjenestene du trenger, samt å overholde våre juridiske forpliktelser og løse eventuelle tvister.

 • Sletting og anonymisering: Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller etter utløpet av den lovpålagte lagringsperioden, vil dataene bli slettet eller anonymisert på en sikker måte.

 

6.2 Sikkerhetsforanstaltninger

 • Tekniske og organisatoriske tiltak: Vi har implementert strenge tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av kryptering, brannmurer, tilgangskontrollsystemer, og regelmessige sikkerhetsvurderinger.

 • Opplæring av ansatte: Alle ansatte ved Smertespesialistene Colosseum mottar regelmessig opplæring i personvern og datasikkerhet. Dette sikrer at alle teammedlemmer er fullt oppdaterte på de beste praksisene for å beskytte dine personopplysninger.

 • Begrensning av tilgang: Tilgang til dine personopplysninger er strengt begrenset til de ansatte som trenger informasjonen for å utføre deres arbeidsoppgaver. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt.

 

6.3 Sikkerhet ved deling av personopplysninger

 • Sikker deling: Når det er nødvendig å dele dine personopplysninger med tredjeparter, som for eksempel andre helseinstitusjoner eller databehandlere, sikrer vi at disse partene har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine data. Dette inkluderer inngåelse av databehandleravtaler som krever at tredjeparter respekterer våre sikkerhetsstandarder.

 • Internasjonale overføringer: Dersom dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS, sikrer vi at overføringen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert bruk av standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller andre lovlige overføringsmekanismer.

 

6.4 Håndtering av sikkerhetsbrudd

 • Responsplan for sikkerhetsbrudd: Skulle et sikkerhetsbrudd inntreffe, har Smertespesialistene Colosseum etablert en responsplan for å raskt identifisere, adressere og begrense eventuelle skader. Dette inkluderer å varsle berørte personer og relevante myndigheter i samsvar med lovpålagte krav.

 

6.5 Ditt ansvar

 • Sikker kommunikasjon: Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du sender personopplysninger via internett, spesielt informasjon som overføres via e-post, som ikke alltid er sikret. For sensitive forespørsler anbefaler vi å bruke sikre kommunikasjonskanaler som tilbys av Smertespesialistene Colosseum.

 

Ved å følge disse prinsippene og praksisene sikrer Smertespesialistene Colosseum at dine personopplysninger håndteres på en sikker og ansvarlig måte, i tråd med høyeste standarder for personvern og datasikkerhet.

7. Bruk av informasjonskapsler

Smertespesialistene Colosseum benytter informasjonskapsler (cookies) på våre digitale plattformer for å forbedre brukeropplevelsen for våre pasienter og besøkende. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet når de besøker et nettsted. Disse filene inneholder informasjon som nettstedet kan bruke for å gjøre neste besøk mer effektivt og tilpasset brukeren. Her gir vi en detaljert beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvilke rettigheter du som bruker har.

 

7.1 Formål med bruk av informasjonskapsler

 • Forbedring av Brukeropplevelsen: Informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan våre tjenester brukes, slik at vi kan gjøre nødvendige forbedringer for å gjøre brukeropplevelsen så god som mulig.

 • Tilpasning: Ved å lagre visse preferanser kan informasjonskapsler bidra til å tilpasse innholdet på våre nettsider til den enkelte bruker, for eksempel ved å huske språkvalg eller tidligere handlinger.

 • Analyse og Statistikk: Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn anonymisert statistikk om bruk av våre nettsider. Dette inkluderer informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor lenge besøk varer, og hvordan brukerne navigerer på siden.

 

7.2 Typer informasjonskapsler vi bruker

 • Nødvendige Informasjonskapsler: Disse er essensielle for at nettsiden skal fungere korrekt. Uten disse ville ikke grunnleggende funksjoner som side navigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet være mulig.

 • Funksjonelle Informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar nettstedet huske valg du gjør (som ditt brukernavn, språk eller regionen du er i) og tilby forbedrede, mer personlige funksjoner.

 • Analytiske/Statistiske Informasjonskapsler: Disse samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted, for eksempel hvilke sider som besøkes mest, og om de får feilmeldinger fra nettsider. All informasjon samlet inn av disse informasjonskapslene er anonym.

 

7.3 Hvordan administrere informasjonskapsler

 • Samtykke: Ved ditt første besøk på våre nettsider vil du bli bedt om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler. Du har muligheten til å akseptere alle, avvise alle, eller velge spesifikke typer informasjonskapsler du vil tillate.

 • Endre Innstillinger: Du kan når som helst endre dine innstillinger for informasjonskapsler gjennom nettleserens innstillinger. Her kan du velge å blokkere eller slette informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette påvirke funksjonaliteten på våre nettsider.

 

7.4 Rettigheter og valg

Som bruker har du rett til å velge om du vil akseptere bruk av informasjonskapsler. Vi forplikter oss til å sikre at dine valg respekteres og at informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler er tilgjengelig og forståelig. For mer informasjon om hvordan du kan administrere dine innstillinger for informasjonskapsler, besøk vår nettside eller kontakt oss direkte.

 

7.5 Transparens og ansvarlighet

Ved Smertespesialistene Colosseum er vi forpliktet til å bruke informasjonskapsler på en måte som respekterer ditt personvern og er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi er transparente om vår bruk av informasjonskapsler og tilbyr deg klare valg om hvordan dine data håndteres.

 

Ved å implementere disse prinsippene sikrer vi at bruk av informasjonskapsler ved Oslo Smerteklinikk bidrar positivt til din brukeropplevelse, samtidig som vi opprettholder høye standarder for personvern og datasikkerhet.

8. Endringer i personvernerklæringen

 

Smertespesialistene Colosseum er forpliktet til kontinuerlig å forbedre våre tjenester og sikre at vår praksis for håndtering av personopplysninger er i tråd med de nyeste juridiske og etiske standardene. I denne sammenhengen kan det fra tid til annen være nødvendig å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Dette dokumentet er utformet for å gi deg innsikt i hvordan vi håndterer slike endringer, hva de kan innebære for deg som pasient eller besøkende, og hvordan vi kommuniserer disse endringene effektivt.

 

Formålet med endringer

 

Endringer i vår personvernerklæring kan være nødvendige av flere grunner, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Oppdateringer i Personvernlovgivningen: Nye lover eller endringer i eksisterende personvernlovgivning kan kreve justeringer i hvordan vi behandler og beskytter personopplysninger.

 • Forbedringer i Våre Tjenester: Som del av vårt engasjement for kontinuerlig forbedring, kan nye tjenester eller endringer i eksisterende tjenester nødvendiggjøre oppdateringer i vår personvernerklæring.

 • Teknologiske Endringer: Utvikling i teknologi og digitale løsninger kan påvirke hvordan vi samler inn, lagrer, og beskytter personopplysninger, og krever dermed tilpasninger i vår personvernerklæring.

 

Hvordan vi kommuniserer endringer

 

For å sikre at du er fullt informert om eventuelle endringer i vår personvernerklæring, forplikter vi oss til å kommunisere disse endringene på en klar og tilgjengelig måte:

 • Publisering på Nettsted: Eventuelle endringer i personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside. Vi anbefaler at du regelmessig besøker vår nettside for å holde deg oppdatert.

 • Direkte Kommunikasjon: For vesentlige endringer kan vi også velge å informere deg direkte, for eksempel via e-post, spesielt hvis endringene påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler dine personopplysninger på.

 • Oppdateringsdato: I personvernerklæringen vil det alltid være angitt en dato for når den sist ble oppdatert, slik at du enkelt kan se om det har skjedd endringer siden ditt siste besøk.

 

Ditt ansvar

 

Som bruker av våre tjenester er det viktig at du holder deg informert om eventuelle endringer i vår personvernerklæring:

 • Gjennomgang av Endringer: Når vi publiserer endringer, oppfordrer vi deg til å gjennomgå disse nøye for å forstå hvordan de kan påvirke deg.

 • Oppdater Dine Opplysninger: Hvis endringene påvirker måten vi kommuniserer med deg på, eller krever nye samtykker, kan det hende du må oppdatere dine preferanser eller gi nye samtykker.

 

Vårt løfte

 

Ved Smertespesialistene Colosseum forstår vi viktigheten av ditt personvern og er dedikerte til å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Eventuelle endringer i vår personvernerklæring reflekterer dette engasjementet, samt vårt løfte om å være transparente i vår kommunikasjon med deg.

 

Vi setter pris på tilliten du gir oss ved å benytte våre tjenester, og vi er forpliktet til å opprettholde denne tilliten ved å håndtere dine personopplysninger med største omsorg og respekt.

bottom of page